ក្រុមហ៊ុន សួស្តី ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ដឹកនាំដោយប្រធានសាខានិងបុគ្គលិកផ្តល់របាំងនិងអាហារស្ងួតដល់សុខភាពសាធារណៈនៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី ៤ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២០ សម្រាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល។ ដើម្បីបងា្ករការរីករាលដាលនៃ COVID-១៩