សេវាកម្មភតិសន្យា
កុ្រមហ៊ុន សួស្ដី ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី
ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដំណើរការអាជីវកម្មបង់រំលស់ម៉ូតូនិងរថយន្ត នៃប្រទេសកម្ពុជា

 • អនុម័តលឿនរហ័ស
 • ធានារ៉ាប់រង
 • ឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត CBC
 • បង់ប្រាក់ងាយស្រួល
 • បញ្ចុះតម្លៃ 1 $ នៅពេលបង់ប្រាក់ទាន់ពេលវេលា

 • គុណសម្បត្តិអ្នកទិញ


 • អាយុចាប់ពី ១៨-៥២ ឆ្នាំ
 • មានទីលំនៅក្នុងខណ្ឌតំបន់ដែលផ្ដល់សេវាកម្ម
 • ត្រូវមានប្រាក់ខែជាប្រចាំ មានអាយុការងារយ៉ាងតិច ១ ឆ្នាំ

 • គុណសម្បត្តិអ្នកធានា


 • អាយុចាប់ពី ២៥-៥៥ ឆ្នាំ
 • ត្រូវមានប្រាក់ចំណូលទៀងទាត់ ឫ អាជីពមានស្ថេរភាព
 • ប្រាក់ចំណូលត្រូវតែអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាន
 • មានទីលំនៅក្នុងខណ្ឌតំបន់ដែលផ្ដល់សេវាកម្ម

 • ឯកសារសម្រាប់ស្នើបង់រំលស់


 • អត្តសញ្ញាណបណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ (អ្នកទិញ និង អ្នកធានា)
 • សៀវភៅគ្រួសារ
 • ប័ណ្ណប្រាក់ខែ (បើមាន)
 • រូបថត ៤x៦

 • ការគណនាឥណតាន


  គណនាប្រាក់ត្រូវបង់ប្រចាំខែ


  លទ្ធផលនៃការគណនា

  Suosdey Finance Public Limited Company
  (Phnom Penh Province Headquarter)
  No.119-121, Russian Federation Boulevard, Sangkat Teuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia