សូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្រុមហ៊ុន សួស្ដី ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី

សេវាកម្មភតិសន្យា
កុ្រមហ៊ុន សួស្ដី ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី
ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដំណើរការអាជីវកម្មបង់រំលស់ម៉ូតូនិងរថយន្ត នៃប្រទេសកម្ពុជា

 • អនុម័តលឿនរហ័ស
 • ធានារ៉ាប់រង
 • ឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត CBC
 • បង់ប្រាក់ងាយស្រួល
 • បញ្ចុះតម្លៃ 1 $ នៅពេលបង់ប្រាក់ទាន់ពេលវេលា

 • គុណសម្បត្តិអ្នកទិញ

 • អាយុចាប់ពី ១៨-៥២ ឆ្នាំ
 • មានទីលំនៅក្នុងខណ្ឌតំបន់ដែលផ្ដល់សេវាកម្ម
 • ត្រូវមានប្រាក់ខែជាប្រចាំ មានអាយុការងារយ៉ាងតិច ១ ឆ្នាំ

 • គុណសម្បត្តិអ្នកធានា

 • អាយុចាប់ពី ២៥-៥៥ ឆ្នាំ
 • ត្រូវមានប្រាក់ចំណូលទៀងទាត់ ឫ អាជីពមានស្ថេរភាព
 • ប្រាក់ចំណូលត្រូវតែអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាន
 • មានទីលំនៅក្នុងខណ្ឌតំបន់ដែលផ្ដល់សេវាកម្ម

 • ឯកសារសម្រាប់ស្នើបង់រំលស់

 • អត្តសញ្ញាណបណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ (អ្នកទិញ និង អ្នកធានា)
 • សៀវភៅគ្រួសារ
 • ប័ណ្ណប្រាក់ខែ (បើមាន)
 • រូបថត ៤x៦