ក្រុមហ៊ុន សួស្តី ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី បានចែកអង្ករដល់អតិថិជននិងបុគ្គលិក ដើម្បីកាត់បន្ថយទុក្ខវេទនានៃការរីករាលដាលនៃ COVID - ១៩ រវាងថ្ងៃទី ១ ខែមេសាឆ្នាំ ២០២០ និងថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០ ។