លោក Pisit Seriwiwatana (ទី ២ រាប់ពីស្តាំ) នាយកគ្រប់គ្រងធនាគារនាំចេញថៃ (EXIM Thailand) បានស្វាគមន៍លោកស្រី Prathama Phornprapha (ទី ២ ពីឆ្វេង) នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Thitikorn Limited (TK) និងលោក Prapol Phornprapha (ឆ្វេង) នាយករងគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Thitikorn Limited (TK) នៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ EXIM BANK ចំនួន ៥ លានដុល្លារអាមេរិក ឬប្រមាណ ១៦០ លានបាត សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Suosdey Finance Public Company Limited ដែលជាអាជីវកម្មប្រតិបត្តិការសាខារបស់ក្រុមហ៊ុនThitikorn Limited (TK) នៅកម្ពុជាត្រូវបានប្រើដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មទិញការជួលបង់រំលោះម៉ូតូនៅកម្ពុជា ដែលជាអាជីវកម្មមួយដែលកំពុងបន្តរីកចម្រើននៅទីស្នាក់ការកណ្តាល EXIM BANK នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនាឆ្នាំ ២០២០