ក្រុមហ៊ុន សួស្ដី ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី បានបរិច្ចាគសម្ភារៈ ដល់ជនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅកម្ពុជា។


ថ្ងៃសៅរ៍ទី ៤ ខែសីហាឆ្នាំ ២០១៨ វេលាម៉ោង ១០.០០ ព្រឹក ក្រុមហ៊ុន សួស្ដី ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី បានបរិច្ចាគអង្ករនិងអាហារស្ងួតជំនួយទឹកជំនន់ដល់ជនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រទេសកម្ពុជា។ លោក Roy Supharp អភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺជាអ្នកទទួលអំណោយនេះ។